123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Laos 2016

Laos – to trze­ci (i za­ra­zem ostat­ni – po Wiet­na­mieKam­bo­dży) kraj In­do­chin, w któ­rym je­szcze nie by­liś­my. Stąd w tym ro­ku za­mknie­my zwie­dza­nie te­go re­gio­nu odwie­dza­jąc ten właś­nie kraj. Po­dob­nie jak rok te­mu do Wietnamu, tak i w tym ro­ku do Laosu przylecimy z Ma­lez­ji, a konkretnie z Kua­la Lum­pur.

Laos – to kraj o po­wie­rzchni pra­wie 237 tys. km kwad­ra­to­wych (mniej wię­cej 2/3 po­wie­rzchni Pol­ski) za­miesz­ki­wa­ny przez 6 mln miesz­kań­ców. Zwie­dza­nie roz­po­czy­na­my w sto­li­cy – tj. Wien­tian (ang. Vien­tia­ne), któ­ry jak na wa­run­ki az­ja­tyc­kie jest mia­stem sto­sun­ko­wo nie­wiel­kim (po­ni­żej mi­lio­na miesz­kań­ców).

Laos nie ma do­stę­pu do mo­rza. Wy­róż­nia się tu dwie po­ry ro­ku: po­rę de­szczo­wą – od ma­ja do li­sto­pa­da i po­rę su­chą – od gru­dnia do kwiet­nia. Lao­tań­czy­cy wy­róż­nia­ją trzy po­ry (de­szczo­wą, zim­ną i go­rą­cą) wska­zu­jąc dwa ostat­nie mie­sią­ce po­ry su­chej ja­ko wy­raź­nie ciep­lej­sze. Śred­nie tem­pe­ra­tu­ry w Vien­tian w lip­cu to oko­ło 30 stop­ni w dzień i 23 stop­nie w no­cy. Im da­lej na pół­noc tym jest chło­dniej.

W Lao­sie obo­wią­zu­je czas in­do­chiń­ski (UTC+7), czy­li jest tu pięć go­dzin póź­niej niż w Pol­sce.

Wa­lu­tą w Lao­sie jest kip lao­tań­ski. Za je­dne­go do­la­ra ame­ry­kań­skie­go do­sta­nie­my oko­ło 8100 ki­pów lao­tań­skich.

Plan wyprawy jest następujący:

 

Wyprawa do Laosu w 2016 roku.

 1. 21.07.2016. Lą­do­wa­nie w Wien­tian. Prze­jazd do ho­te­lu. Noc­leg w Wien­tian.
 2. 22.07.2016. Zwie­dza­nie Wien­tian. Noc­leg w Wien­tian.
 3. 23.07.2016. Prze­jazd do Tha­bok. Noc­leg w Tha­bok.
 4. 24.07.2016. Zwie­dza­nie oko­lic Tha­bok. Noc­leg w Tha­bok.
 5. 25.07.2016. Prze­jazd do Kong Lor. Noc­leg w oko­li­cy jas­ki­ni Kong Lor.
 6. 26.07.2016. Zwie­dza­nie jas­ki­ni Kong Lor. Noc­leg w oko­li­cy jas­ki­ni Kong Lor.
 7. 27.07.2016. Prze­jazd do That­hom przez Vien­gthong. Noc­leg w That­hom.
 8. 28.07.2016. Prze­jazd do Phon­sa­vanh. Noc­leg w Phon­sa­vanh.
 9. 29.07.2016. Przejazd Vang Vieng. Noc­leg w Vang Vieng.
 10. 30.07.2016. Zwiedzanie Vang Vieng. Noc­leg w Vang Vieng.
 11. 31.07.2016. Zwie­dza­nie Vang Vieng. Noc­leg w Vang Vieng.
 12. 01.08.2016. Prze­jazd do Luang Pra­bang. Noc­leg w Luang Pra­bang.
 13. 02.08.2016. Zwie­dza­nie Luang Pra­bang. Noc­leg w Luang Pra­bang.
 14. 03.08.2016. Prze­jazd na lot­nis­ko w Luang Pra­bang i prze­lot do Ban­gko­ku.

 

Wat Xiengthong w Luang Prabang. Laos.

Ta strona nie była jeszcze komentowana (pokaż wszystkie komentarze).

Skomentuj tę stronę (komentarz do 1000 znaków)*:

Kod weryfikujący:
Tu wpisz kod weryfikujący*:
Pola oznaczone gwiazdką (*) muszą być wypełnione.

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games
W