123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Poniedziałek – 01.08.16

Jedziemy do Luang Prabang. Do przejechania mamy 184 km, ale organizator przewidział na to około 7 godzin.

 

Odcinek Vang Vieng – Luang Prabang. Laos.

Droga była rzeczywiście trudna, w jednym miejscu z powodu dużego nachylenia i złej nawierzchni nasz samochód nie dał rady i musieliśmy wejść na górę pieszo :-), ale za to zrobiliśmy w tym miejscu super zdjęcia. Ostatecznie w Luang Prabang meldujemy się po czterech godzinach jazdy.

Sa­fa­ri dzień dwudziesty – Laos dzień dwunasty – Luang Prabang dzień pierwszy


Miejsce zakwaterowania:Luang Prabang (ang. Luang Prabang)
Liczba mieszkańców:50 tys.
Wysokość n.p.m.:300 m
Średnie temperatury:dzień: 32 °C, noc: 24 °C
Liczba noclegów:2
Odległość od poprzedniego postoju:184 km


Jesteśmy zakwaterowani w hotelu Ban Lao.


Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games