123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Poniedziałek – 25.07.16

Jedziemy zwiedzić jaskinię Kong Lor. Do przejechania mamy odległość 220 km w terenie górzystym:

 

Odcinek Thabok – Kong Lor. Laos.


Sa­fa­ri dzień trzynasty – Laos dzień piąty – Kong Lor dzień pierwszy


Miejsce zakwaterowania:Kong Lor
Liczba mieszkańców:mała osada
Wysokość n.p.m.:173 m
Średnie temperatury:dzień: ? °C, noc: ? °C
Liczba noclegów:2
Odległość od poprzedniego postoju:220 km


Jesteśmy zakwaterowani w hotelu Chantha Guesthouse.

W drodze zatrzymamy się w punkcie widokowym Phou Pha Marn gdzie będziemy mogli zobaczyć krajobraz skał wapiennych, skąd pojedziemy do wioski niedaleko jaskini Kong Lor.




Ta strona nie była jeszcze komentowana (pokaż wszystkie).

Skomentuj tę stronę (komentarz do 1000 znaków)*:

Kod weryfikujący:
Tu wpisz kod weryfikujący*:
Pola oznaczone gwiazdką (*) muszą być wypełnione.

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Interpretera PostScriptu
Logo Projektora K3D